Czy należy pozwać wszystkich członków konsorcjum?

Czy należy pozwać wszystkich członków konsorcjum?

W jednej ze spraw, w których bierze udział Kancelaria Sąd Apelacyjny skierował interesujące pytanie prawne do Sądu Najwyższego: czy po stronie członków konsorcjum, pozwanych o zapłatę, poza regulacją prawa zamówień publicznych zachodzi współuczestnictwo konieczne ? W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał bowiem, iż na tle prawa zamówień publicznych (które zawiera szczególną regulację dotyczącą konsorcjum) zachodzi współuczestnictwo konieczne w przypadku legitymacji czynnej, co oznacza, że powództwo powinno być wytoczone przez wszystkich członków
konsorcjum.